personvern

PERSONVERNERKLÆRING for behandling hos
fysioterapeut i Delta aktivt
Fysioterapeutene under Delta Aktivt AS (org. no.911574861 ) er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du benytter våre tjenester.

Vi er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring og journal.
Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når vi samler inn informasjon om deg som person. Samt hvordan vi behandler denne informasjonen i systemer på klinikken. Hensikten er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av våre tjenester.

Hva er personopplysninger?
Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Behandlingsansvarlig
Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Om personopplysninger og regelverket
Delta Aktivt er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Vi forholder oss til GDPR, pasientjournalloven og helseregisterloven. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.

Hvilke personopplysninger behandles og hvordan
Din behandler vil spørre deg om personopplysninger i forbindelse med behandling. Du vil få et kontaktskjema som du kan oppgi opplysningene på. Disse opplysningene blir ført inn i journalsystemet, og deretter blir papirdokumentet makulert. Data som hentes inn for å tilfredsstille kravene til helsepersonelloven og kapittelet om dokumentasjonsplikt er: Fullt navn, fødselsdato og personnummer. Dokumentasjonsplikten til helsepersonell innebærer at journalføringen skal kunne direkte identifiseres til en bestemt person. Helsehjelp innebærer også forebyggende helsehjelp. Kontaktopplysninger som adresse, telefonnummer og/eller email innhentes for bekreftelse av timebestilling, avbestilling eller utsendelse av faktura (med unntak av bedriftskunder).

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?
Ingen opplysninger om besøksstatistikk utleveres til andre utover din behandler. Sensitiv persondata i journalføring er tilgjengelig for behandlende terapeuter på klinikken. Vi som fysioterapeuter har taushetsplikt etter helsepersonelloven. Om vi som fysioterapeuter mener det er nødvendig å kontakte annet helsepersonell for å gi deg en helhetlig behandling, vil vi selvfølgelig be om tillatelse av deg etter helsepersonelloven og pasient- og
brukerrettighetsloven.

Hvilke rettigheter har du?
Etter pasient- og brukerrettighetsloven har du rett til innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger. NB! Retting av personopplysninger i pasientjournal følger bestemmelser om retting etter pasientjournalloven. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med våre kliniske behandlinger av pasient/kunde kan ikke slettes, da dette omfattes av journalføringsplikt etter helsepersonelloven.

Ønsker du innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller klage?
Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på: Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no .

Kontaktopplysninger kunde/pasient
Navn:...............................................................................................................................
Fødselsdato/-nummer (11 siffer):.................................................................................
Telefon:...........................................................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................
E-post:..............................................................................................................................

Kontaktopplysninger Delta Aktivt
Telefon : 46908316
E-post : caroline@deltaaktivt.no , theamel@deltaaktivt.no eller ingrid@dektaaktivt.no
Postadresse :
Delta Aktivt AS
Kråmyrvegen 3
6007 Ålesund
Webadresse: www.deltaaktivt.no

Mvh
Fysioterapeut og innehaver av Delta Aktivt AS Ingrid Granøien,
Fysioterapeut Caroline Strand
Fysioterapeut Thea Melkevik


For å bestille time hos fysioterapeut:
Kontakt oss på tlf. 469 08 316
Mail: caroline@deltaaktivt.no
theamel@deltaaktivt.no